Z historie lidového léčitelství

Z historie lidového léčitelství

Západ a lidové léčitelství

Dnešní, průměrný Evropan, zástupce většiny populace, se dívá na staré techniky a celou “logiku” a “metodologii” lidového léčitelství zvrchu. Moderní medicína, která se rozvíjela na Západě, se postupně odpoutala od předpokladů lidového léčitelství. Dnes medicínská věda předpokládá, že soubor technik a poznatků lidového léčitelství, není ničím jiným než sumou pověr a experimentálně neověřených úsudků.

Proto najednou překvapí, když se při farmakologických testech ukáže účinek bylinného přípravku, který už měl v lidovém léčitelství dlouhodobé, staleté využití. Tyto situace nejsou ničím výjimečným, ale přesto nejsou schopny zmírnit pohrdání a nedůvěru k lidovým terapeutickým technikám.

Celkově můžeme jmenovat několik důvodů, pro které je lidové léčitelství pro moderní medicínu jen těžce akceptovatelné:

  • Je iracionální, resp. věda považuje premisy a předpoklady lidového léčitelství za neslučitelné s vlastním světonázorem. “Jinakost” myšlení o zdraví a nemoci se stotožňuje s neporozuměním.
  • Případné pozitivní účinky lidového léčitelství nejsou, podle mnohých lékařů, ničím jiným jen důsledkem a příkladem placebo efektu.
  • Prostředky používané při léčbě nejsou ověřeny klasickými vědeckými postupy a proto jsou považovány za nevhodné, případně za zdraví nebezpečné.

Autor: over2shailaja.wordpress.com | Integrative medicine Ayurveda & Folk Medicine « over2shailaja

 

Existuje i jiná výhrada a námitka proti lidovému léčitelství, která má morální charakter. Častokrát jsou lidoví léčitelé považováni za šarlatány, podvodníky, jejichž primárním cílem není služba trpícímu, ale snaha o vlastní obohacení. 

To však ve většině případů není pravda, lidé zabývající se léčením jsou většinou hluboce věřící, nenápadní, motivovaní pocitem poslání a služby jiným, případně soucitem s trpícími. V Evropě přežívá lidové léčitelství jen na venkově, na okraji technokratické společnosti.

Lidové léčitelství v jiných částech světa

Ve světě je tomu jinak. A paradox je, že lidové léčitelství je podporováno v jiných částech světa i Světovou zdravotnickou organizací. V Africe, Asii a Latinské Americe je postoj k lidovému léčitelství podstatně rozdílný. Většinou je to jediný prostředek pomoci při různých zdravotních problémech. Šamani, porodní báby, bylinkáři a jiní jsou ve venkovských nebo kmenových společenstvích jiných krajin a kontinentů vysoce ceněnými členy společnosti. 

Spektrum zdravotních problémů, které řeší, je skutečně široké. Techniky, prostředky léčení a určení příčin nemocí jsou různé, od v podstatě empirických až k spiritistickým. 

Vybrané techniky lidového léčitelství

Některé techniky dodnes používané v lidovém léčitelství, zakládající se na náboženské víře,  nebo nějaké podobě spiritismu, se mohou zdát současnému západnímu člověku obzvlášť nepochopitelné. V kmenovém společenství, venkovských usedlostech existovali lidé, kterým byli připsány zvláštní schopnosti. V našem venkovském prostředí to byli většinou staré ženy nebo např. knězi, pastýři. 

Autor: The Yucatan Times | UADY researchers study Mayan plant remedies – The Yucatan Times

 

V češtině se na označení spiritistických medicinman z jiných, exotičtějších končin světa, jako je např. Sibiř nebo Afrika, používá slovo “šamani”. Etnologové a antropologové se proti tomu mohou bouřit, ale pro zjednodušení a pochopení jejich společných úkolů a vlastností se toto označení hodí. 

Lidové léčitelství mnohdy nacházelo příčinu nemoci a zdravotních těžkosti mimo tělesné sféry. K třem nejznámějším příčinám zhoršení zdravotního stavu, resp. propuknutí nemoci se kdysi považovalo:

  • posednutí (démonem)
  • uhranutí, kletba
  • provinění, hřích

I v Bibli nacházíme lidi, u nichž bylo příčinou utrpení jedno z výše uvedených. Ježíš, jeho apoštoli a učedníci byli obdařeni přirozenou schopností uzdravovat. Známé jsou také záznamy ze života svatých, kteří dokázali léčit dotykem, kladením rukou. Dotyk jako prostředek uzdravování je společný pro mnohé kultury.

V jiných animistických nebo pohanských společnostech zastávali roli jiní léčitelé. Najčastejšími prostředky při léčení nemocí způsobených těmito příčinami patřilo odříkávání modliteb nebo kouzelných formulí, různé komplikované rituály (např. Tanec, požití omamných látek) a podobně. 

Existují však i racionálnější a na pozorování a zkušenosti založené metody léčení. Jednou z nejstarších je právě bylinářství; sběr bylinek, příprava různých odvarů, zapářky, prášků nebo mastí. Právě bylinářství je tou oblastí lidové moudrosti, která by mohla být inspirací pro další medicínské výzkumy.

Autor: the Otherworldly Oracle | How to Be a Folkloric Traditional Witch in 5 Steps – Otherworldly…

 

K léčení zdravotních těžkostí se používali i různé části zvířat, nejprve jako magické pomůcky, později jako extrakty a přípravky na léčbu různých nemocí. Ničím neobvyklým nejsou ani různé minerály, kameny a kovy, sloužící na esoterické praktiky. K pomůckám a prostředcím léčitelů patří i různé druhy zeminy, bahna nebo hlíny. Slouží jako obklady, ale i na vnitřní použití.

Nepochybně zaznamenala medicína v průběhu historie podstatný pokrok, umožnila zvýšit délku života, do značné míry se jí podařilo eliminovat různé epidemie a nemoci, které v minulosti způsobili smrt milionům lidí, stejně ji vděčíme za snížení počtu úmrtí novorozenců a matek, ale ještě vždy jsou tu úkoly a výzvy, které je nutné řešit. HillVital nabízející čistě přírodní produkty, se hlásí k těm nejlepším tradicím lidového léčitelství a předpokládá, že i dnes jsou poznatky bylinářů možným zdrojem inspirace a řešení pro medicínu a odbornou fytoterapii.

Pavel

Zájem a starost o sebe a o jiné mě naučili dívat se na zdraví jinak - s úctou a přiměřenou vážností. V přírodní medicíně (hlavně v bylinkářství , při studiích a v používání léčivých rostlin) jsem našel moudrost, s jakou se dá dívat na přírodu a bohatství jejich darů.
Pavel

Latest posts by Pavel (see all)

Written by Pavel View all posts by this author →

Zájem a starost o sebe a o jiné mě naučili dívat se na zdraví jinak - s úctou a přiměřenou vážností. V přírodní medicíně (hlavně v bylinkářství , při studiích a v používání léčivých rostlin) jsem našel moudrost, s jakou se dá dívat na přírodu a bohatství jejich darů.